Årsmöte 2021 Orresta GK

Orresta GK

Årsmöte 2021

Protokoll fört vid Årsmötet med Orresta Golfklubb som hölls digitalt

tisdagen den 9 mars 2021 kl 18.00

§1 Årsmötet Öppnades

Ordförande Tony Dahl hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Fastställande av röstlängd för mötet

Registrering av närvarande medlemmar har skett. Antalet närvarande röstberättigade medlemmar var 12st

§3 Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt

Information om mötet gick ut i februari med brev och har även funnits på hemsidan under Golf/Medlemmar/Årsmötet 2021

§4 Fastställande av föredragningslista

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen

§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Till ordförande för mötet valdes Tony Dahl och till sekreterare Henrik Forsberg

§6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Eva Holm & Mats Holm

§7 Styrelsen verksamhetsberättelse för 2020

Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen för 2020 som även är anslagen på på hemsidan.

§8 Styrelsens årsredovisning för 2020

Ser bra ut fått in mycket bidrag och ökade medlemsantal lades med godkännande till handlingarna

§9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

Revisionsberättelsen, där styrelsen föreslås att få ansvarsfrihet för 2021 lästes upp och godkändes

§10 Fastställande av resultat

Beslutade att fastställa resultat- balansräkningar samt att överskottet uppgående till 54952,06:-ska balanseras i ny räkning.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 Januari 2020 – 31 december 2020

§12 Fastställande av budgeten

Årsmötet beslutade att fastställa budgeten för 2020 som presenterades av Carin Lewenhaupt

§13 Fastställande av verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan för 2021 godkändes, Förslag kom in att göra något för medlemmarna av överskottet av resultatet

§14 Information om medlemsavgifterna Orresta Golf AB

Medlemsavgifterna höjs lite och allt finns att läsa om på hemsidan

§15 Val

a) Till klubben valdes ordförande Tony Dahl på 1 år

b) Till ledamöter omvaldes Henrik Forsberg och Niklas Löthegård på 2 år

c) Till revisorer valdes Hans Eklund & Göran Pettersson på 1år

d)Till ledamöter i Valberedningen valdes Anders Gerhard på 1 år.Sammankallande blir sittande Ari Ryn Kallioniemi

e) Som ombud till Västmanlands Golfdistrikts årsmöte valdes Tony Dahl och det beslutades att styrelsen avgör vem som blir ersättare

§16 Motioner

Inga motioner har inkommit

§17 Övriga Frågor

Införande av Orange tee (damer över 65år) & blå tee (herrar över 65år) togs upp och frågan ska diskuteras vidare i styrelsen.

9:ans greenbunkrar jobbas det med. Övriga kvarvarande bunkrar gör man iordning i höst. Orresta Gk är med i golfhäftet ett år till. Nya hemsidan försenad men kommer att bli av.

§18 Årsmötet Avslutades

Tony Dahl tackade alla närvarande för visat intresse och innan han avslutade årsmötet avtackades Tävlingsledaren Fredrik Forsberg , revisorerna Herman Arosenius & Lars Olof Ek samt valberedningens Göran Sandberg .

Orresta som ovan

—————————– Tony Dahl ordförande

Justeras: —————————– Eva Holm

————————————- Henrik Forsberg , sekreterare

————————————— Mats Holm

Orresta GK

Revisionsberättelse 2020

Orresta GK

Valberedningens förslag till styrelse 2021

Ordförande: Tony Dahl (omval 1 år)

Ledamot: Henrik Forsberg (omval 2 år) Ledamot: Niklas Löthegård (omval 2 år)

Ledamot: Carin Lewenhaupt (kvarstår, vald t o m 2021)

Ledamot: Pär Hietala (kvarstår, vald t o m 2021)

Ledamot: Petra Olssén (kvarstår, vald t o m 2021)

Revisor: Hans Eklund (nyval 1 år)

Revisor: Göran Pettersson (nyval 1 år)

Nuvarande revisorer Herman Arosenius och Lars-Olof Ek har avsagt sig omval, vilket även gäller undertecknad Göran Sandberg.

Som ny ledamot i valberedningen har föreslagits Anders Gerhard.

Orresta 2021-02-01
Göran Sandberg, Agneta Andersson, Ari Ryn Kallioniemi

Orresta GK

Verksamhetsplan 2021

Orresta damkommitté (Orresta GK)

Aktiviteter:

  • Vi avvaktar med Upptaktsmöte
  • “Otta”-välgörenhetstävling för damer (maj)
  • Träningsdagar med PRO/Peter Lagélius (maj/juni)
  • Seriespel/ vardag och helg.
  • Alla Herrars och Damersdag (golfveckan /juli)
  • Lhådö/Treklubban – partävling damer (golfveckan/juli)
  • Birdiemästarinna 2021 utses (september)
  • KM (september)
  • Avslutningsmöte (september)

Carin Lewenhaupt Ordf.Damkommittén

 

Verksamhetsplan för Torsdagstrofén 2021

Torsdagstrofén fortsätter med samma regler men efter diskussion har vi bestämt att Orresta AB som lottar tävlingarna varje gång avgör om det passar med tre- eller fyrbollar.
Nytt blir också att alla går från röd tee för att snabba på spelet och få mera social samvaro.

Efter överenskommelse med Orresta AB kommer tävlingarna att läggas ut i GIT i februari 2021.

Carin/Torsdagstrofén

 

Verksamhetsplan Orresta Gk`s juniorer 2021

Under 2021 planerar vi att ha träningar 2 dagar/vecka måndag och onsdag med Peter Lagelius som huvudtränare.
Upplägget för träningarna är i nuläget lite oklart då vi ej vet hur många juniorer i resp ålder som tänker träna.

Vi måste ha några föräldrar som kommer få en lättare ledarutbildning utav Peter L för att kunna styra en mindre ”nybörjargrupp”,allt för att Peter ska kunna lägga mer fokus på utvecklingsgruppen.

En ide vi har är att få in lite äldre juniorer i träning med en kväll/vecka under ledning av Peter Lagelius. Det vänder sig till juniorer som är 15 år och äldre.

Under 2 dagar i v 26 kommer vi ha ett kortare golfläger.

Vi kommer jobba vidare på att få fler av juniorerna att komma igång med tävlande.

Vi kommer även i år att köra på med söndagstouren med ca 10 deltävlingar under vår och höst.

Vi kommer verka för att träningarna på Orresta ska vara roliga och givande för juniorerna och att dom ska känna sig välkomna och trygga så dom även kommer och tränar på egen hand utöver inplanerad träning.

Väl mött under 2021!
Niklas Löthegård och Peter Lagelius

 

Verksamhetsplan för Tävlingskommittén 2021

Då Henrik och Fredrik Forsberg har valt att lämna tävlingskommittén så behöver vi rekrytera in personer till tävlingskommittén. Där kommer vi att göra utskick för att fånga upp intresserade personer som vill vara med att utveckla tävlingsverksamheten på Orresta.

Utveckla golfveckan till att ha tävlingar hela veckan och ha ett samarbete med Orresta
AB (Shopen och restaurangen) och sponsorer så att vi kan utveckla veckan ännu mer.
För att kunna genomföra golfveckan så kommer vi behöva er hjälp för att det ska bli en lyckad golfvecka. Det kan vara att hjälpa till som starters, hålla i någon tävling i tävlingen, hjälpa till med sponsorer, fotografera, marknadsföring.

Är du intresserad att hjälpa till på något sätt hör av dig till Pär Hietala par.hietala@outlook.com

Till seriespel kommer vi att ställa upp med H60, H40, Damer vardag och helg samt H70 det blir en serie för dem.

Likt förra året kommer vi att lägga ut tävlingar på www.golf.se tidigt så att det går att se vilka tävlingar vi kommer att ha under året och när det går.
Vi kommer fortsätta att marknadsföra tävlingarna med mailutskick och inlägg på facebook.

Ett mål som vi har är att öka antalet juniorer som är med på klubbtävlingar och KM genom att utöka med en klass som bara kommer att spela 18 hål och även besöka juniorerna och prata kring tävling.

Genom att ökat samarbete med juniorkommittén och damkommittén få input hur tävlingsverksamheten kan utvecklas för att få med fler juniorer och damer som tävlar.

Anordna så att Jenny från Magasinet kommer och föreläser för oss medlemmar i kost och mentalträning.
För ge inspiration till att vilja mäta sin styrka mot andra golfare genom att vara med och tävla.

Föreläsningen kommer att ske i samband med årsmötet 9 mars 18.30-20.00

Ett annat mål är att öka antalet deltagare till tävlingarna.
Det målet önskar vi uppnå genom att deltagnara tycker att vi har bra tävlingar, baner är i bra skick samt att vi håller en hög nivå på vårt prisbord.

Vi kommer återinföra funktionärsgolfen som är en tävling för de som varit med och hjälp till under golfsäsongen. Det kommer att bli en lunch sedan en tävling med bra priser och alla kommer att bli vinnare som är med i den.

Orresta GK

Budget 2021

 

Orresta GK

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelser-Orresta-GK-2020

Styrelsen

Kontakta Styrelsen
Orresta GolfklubbBjörksta, Orrestagård, 72596 Västerås0171-443220orrestagk@gmail.com