Stadgar för Orresta GK (rev mars 2024)

STADGAR 

För Orresta Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1 september 1996

Stadgarna fastställda 19960901

Reviderade och fastställda vid årsmöte den 8 december 1998. 

Reviderade och fastställda vid årsmöte den 5 december 2000. 

Reviderade och fastställda vid årsmöte den 2 mars 2023

Reviderade och fastställda vid årsmöte den 17 mars 2024

 

1 Kap

1§ Ändamål

Bedriva idrotten golf enligt definition i Svenska Golfförbundets stadgar. Golfklubben ska verka för att medlemmarna kan utöva idrotten golf i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund (1 kap. RF:s stadgar). Klubben ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. 

 

2§ Namn och hemort

Golfklubbens fullständiga namn är Orresta Golfklubb

Golfklubbens organisationsnummer är 878002-1245

Golfklubben har sin hemort i Västerås kommun.

 

3§ Sammansättning

Golfklubben består av de fysiska personer som har beviljats medlemskap i Golfklubben. 

 

4§ Tillhörighet

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

Golfklubben är medlem i Västmanlands Golfdistriktsförbund (GDF) och

medlem i RF-SISU-distrikt Västerås kommun.

Golfklubben är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och fattade beslut. 

 

5§ Beslutande organ

Golfklubbens beslutande organ är alltid årsmötet, extra årsmöte och styrelsen i denna ordning. Styrelsen företräder golfklubben mellan årsmötena.

 

6§ Verksamhets- och räkenskapsår

Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

 

7§ Firmateckning

Styrelsen beslutar på sitt konstituerande möte efter årsmötet vilka som tecknar firma.

 

8§ Stadgetolkning

Årsmötet eller i “trängande fall” styrelsen kan fatta beslut om hur en paragraf i stadgarna ska tolkas.

 

9§ Stadgeändring

Årsmötet beslutar om ändring av Golfklubbens stadgar. För ändring krävs att förslaget biträds av minst 2/3 av antalet lämnade röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen i form av motion eller proposition till årsmötet. För beslut krävs enligt 4 kap 1 § att frågan om ändring av stadgarna varit med i föredragningslistan med möteshandlingarna till årsmötet. Beslut om stadgeändring ska alltid i efterhand insändas till SGF och GDF. SGF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga. 

 

10§ Upplösning av Golfklubben

Årsmötet beslutar om upplösning av Golfklubben. För upplösning krävs att förslaget biträds av minst 2/3 av antalet lämnade röster. Förslag till upplösning av Golfklubben får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen i form av motion eller proposition till årsmötet. För beslut krävs enligt 4 kap 1 § att frågan om ändring av stadgarna varit med i föredragningslistan med möteshandlingarna till årsmötet. Golfklubbens nettotillgångar efter slutlig reglering av samtliga skulder och förpliktelser ska användas till ett bestämt golffrämjande ändamål som ska omfattas och framgå av årsmötets beslut. Vidare ska årsmötet besluta om var Golfklubbens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Kopia av årsmötets protokoll, revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska omedelbart efter årsmötet skickas till SGF.

11§ Redovisning av verksamheten

Golfklubben ska följa bokföringslagens regler om löpande bokföring av alla ekonomiska transaktioner samt i enlighet med god redovisningssed upprätta en resultat- och balansräkning. Styrelsen ska årligen sammanfatta Golfklubbens verksamhet i en skriftlig verksamhetsberättelse samt upprätta en årsredovisning som innehåller en förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt noter till dessa.

2 Kap Golfanläggningen och Golfbanan

1§ Golfanläggningen

Golfanläggningen är belägen på Orresta 725 96 Västerås. På Golfanläggningen finns en golfbana med 18 hål (Golfbanan)

2§ Tränarverksamheten

Golfklubben ordnar träning för juniorer, herrar och damer.

3§ Förfogande över Golfklubbens tillgångar

Golfklubben har inga andra tillgångar än ett kapital på banken och samarbetar med Orresta Golf & Konferens.

4§ Nyttjande och tillgång till Golfbanan och Golfanläggningen

Rätt att spela på Golfbanan har medlem som erlagt beslutade avgifter.

3 Kap Golfklubbens medlemmar

1§ Medlemskap

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta Golfklubbens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada Golfklubbens intressen.

2§ Rättigheter och skyldigheter

Medlem ska följa dessa stadgar och de beslut som fattats av Golfklubben samt följa de i 1 kap 4 § nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,

 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

 har rätt till kontinuerlig information om Golfklubbens angelägenheter och ekonomiska ställning,

 har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av Golfklubben,

accepterar genom sitt medlemskap att Golfklubben behandlar personuppgifter för ändamålet att administrera verksamheten enligt Golfklubbens ändamål,

har rätt att få information enligt gällande dataskyddslagstiftning om den personuppgiftsbehandling som medlemskapet i Golfklubben medför,

accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter behandlas för åliggande och skyldigheter som följer av medlemskapet i Golfklubben. 

3§ Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i Golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Golfklubben har dessutom rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. Medlem får, om inte Golfklubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF. Vid deltagande i tävling eller uppvisning samt vid spel (träning) på annan golfanläggning, representerar medlemmen alltid Golfklubben. 

4§ Utträde

Medlem, som önskar utträda ur klubben, ska skriftligen anmäla detta samt ange fr.o.m. vilket datum utträdet ska gälla. Golfklubben ska skyndsamt bekräfta medlemmens utträde.

Styrelsen ska, i enlighet med av årsmötet beslutade avgifter, bestämmelser och rutiner, fastställa de därigenom slutliga avgifterna, fordringarna och skulderna som den utträdande medlemmen måste betala eller erhålla per inträdesdagen eller vid senare tillfälle.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser enligt dessa stadgar ska anmodas att göra detta inom 30 dagar efter det att medlemmen mottagit skrivelse härom. Underlåter medlemmen att besvara skrivelsen, eller att betala avgifterna trots att styrelsen inte beviljat ytterligare anstånd, ska medlemmen anses ha anmält sitt utträde.

Om inte annat beslutas upphör medlemskapet när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

5§ Uteslutning

Medlem får uteslutas ur Golfklubben om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, dessa stadgar, eller på annat sätt skadat Golfklubbens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varning ska avfattas skriftligen av styrelsen.

Styrelsen måste, innan slutligt beslut fattas om uteslutning eller varning, ge medlemmen möjlighet att inom lägst 14 dagar från erhållandet av styrelsens skriftliga information i ärendet, skriftligen yttra sig över de omständigheter och händelser som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I det slutliga skriftliga beslutet ska de närmare omständigheter och händelser som utgör skäl till uteslutningen eller varningen redovisas. Beslutet ska också innehålla uppgifter om tidsfrist och vad medlemmen i övrigt behöver göra för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

4 Kap Årsmöte och extra årsmöte

1§ Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är Golfklubbens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte  och föredragningslista skall senast 3 veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna med utskick med e-post. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat och balansräkning, budgetförslag, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast 1 vecka före årsmötet finnas tillgängliga på plats som angetts i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

Kungörelsen och föredragningslista med möteshandlingar ska alltid dels publiceras på Golfklubbens hemsida, dels distribueras med e-post till av medlemmarna antecknade e-postadresser i medlemsregistret.

Beslut om stadgeändring eller fråga av större betydelse för Golfklubben eller medlemmarna får inte fattas om frågan inte varit med i föredragningslistan med möteshandlingarna till årsmötet.

2§ Proposition och motion

Såväl medlem (motion) som styrelse (proposition) får lämna skriftliga förslag till årsmötet.

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över inkommen motion.

3§ Sammansättning och beslutsförhet

Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förhinder får medlemmen företrädas av ombud. Ombud, som ska uppvisa skriftlig fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och ska själv vara röstberättigad medlem i klubben. Vårdnadshavare har dock alltid, oavsett medlemskap, rätt att företräda sina omyndiga men röstberättigade barn.

4§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 •     att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år,
 •     att medlemskap har beviljats senast två månader före årsmötet, och
 •     att förfallna avgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

Yttranderätt på mötet tillkommer även närvarande representanter för SGF och GDF samt den som årsmötet medger sådan rätt.

5§ Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

1)             Fastställande av röstlängd för mötet.

2)             Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3)             Val av två protokolljusterare och rösträknare.

4)             Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.

5)             Fastställande av föredragningslista.

6)             Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och årsbokslut för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

7)             Föredragning av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

8)             Fastställande av resultat- och balansräkning samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.

9)             Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10)           Fastställande av medlemsavgifter, spelavgifter och övriga avgifter för det aktuella verksamhetsåret.

11)           Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomiskt plan för det aktuella verksamhets- och      räkenskapsåret.

12)           Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13)           Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter.

14)          Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning samt nominering av andra                    kandidater.

15)         Val av

(a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;

(b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;

(c) en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga 

(d) tre (3) ledamöter till valberedningen. En ny ledamot väljs varje år (3 år).

Övriga ledamöter sitter på 2 respektive 1 år. Årsmötet utser ordförande.

16)         Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion. 

6§ Valbarhet

Enbart röstberättigad medlem i Golfklubben är valbar till styrelse och valberedning. 

Den som är styrelseledamot i Golfklubben får inte väljas till revisor. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. Golfklubben ska i övrigt ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att mångfald inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås och att ungdomar ingår.

7§ Extra årsmöte

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra årsmöte om en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran.

Styrelsen ska också kalla medlemmarna till extra årsmöte om antalet styrelseledamöter understiger det antal som anges i 7 kap 1§ och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 7 kap 3 §, eller det kan antas att Golfklubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med föredragningslista och möteshandlingar ska dels publiceras på Golfklubbens hemsida, dels distribueras med e-post till av medlemmarna antecknade e-postadresser i medlemsregistret.

8§ Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet. Beslut bekräftas med klubbslag.

Frågor enligt 1 kap 9 och 10 §§ avgörs genom kvalificerad majoritet i form av minst 2/3 av antalet lämnade röster.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster.

Alla andra frågor avgörs genom absolut majoritet, vilket kräver mer än hälften av antalet lämnade röster.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet förutsatt att mötesordföranden är röstberättigad medlem. I annat fall avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas på mötet.

Det som anges i 4 kap 1 § gäller i tillämpliga delar. 

9§ Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmötet gäller från årsmötets avslutande om inte annat beslutas och antecknas i protokollet.

10§ Protokoll

Vid årsmöte ska protokoll föras och undertecknas av mötets ordförande och sekreterare samt valda protokolljusterare.

Protokollet ska följa föredragningslistan. Samtliga yrkanden inklusive tilläggs- och ändringsyrkanden ska antecknas av mötessekreteraren i protokollet.

Alla beslut som fattas av årsmötet ska protokollföras. Vid personval ska samtliga kandidater antecknas i protokollet med de röster de erhållit.

Medlem har rätt att till protokollet anmäla reservation mot ett beslut.

Årsmötets ordförande och valda protokolljusterare har rätt att var och en till protokollet bifoga anteckning med avvikande uppfattning om protokollinnehållet.

5 Kap Valberedning

1§ Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2§ Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två (2) månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna på Golfklubbens hemsida om vilka som avböjt omval samt uppmana medlemmarna att inkomma med förslag på kandidater.

Valberedningen ska i möteshandlingarna informera medlemmarna om valberedningens förslag till val samt namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

6 Kap Revision

1§ Sammansättning

Golfklubbens räkenskaper och förvaltning ska revideras av en ordinarie revisor samt en suppleant. Valet sker genom att golfklubben utser ett revisionsbolag med uppgift att granska räkenskaper och förvaltning. Den revisionsbyrå som klubben köper revisionen av ska meddela årsmötet vilka personer som ska utföra uppdraget som ordinarie revisor respektive suppleant.  Årsmötet väljer i sin tur dessa personer. 

2§ Åligganden

Revisorerna är valda av medlemmarna på årsmötet och ska årligen för deras räkning genomföra revisionen.

Revisorerna ska granska styrelsens arbete, räkenskaper och förvaltning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret och utföras enligt god revisionssed inom svensk idrott.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Golfklubbens räkenskaper, årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll, avtal och övriga relevanta handlingar.

Golfklubbens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast fyra (4) veckor efter avslutat räkenskapsår.

Revisionsberättelsen ska ingå i möteshandlingarna.

7 Kap Styrelsen

1§ Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande och minst fyra och högst sex övriga ledamöter. 

2§ Åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen Golfklubbens beslutande organ och ansvarar för Golfklubbens angelägenheter och den löpande ekonomiska förvaltningen.

Styrelsen ska inom ramen för dessa stadgar ansvara för Golfklubbens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att Golfklubben följer gällande lagar och andra bindande regler, bestämmelser och beslut
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • ansvara för och förvalta Golfklubbens medel,
 • registrera och behandla samtliga medlemmars personuppgifter i Golfens IT-system och därmed upprätthålla personuppgiftsansvaret enligt lag och bestämmelser beslutade av SGF,
 • fortlöpande informera medlemmarna om Golfklubbens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan      skada klubbens intressen,
 • lämna revisorerna upplysningar, räkenskaper och handlingar enligt vad som närmare anges i 6 kap 1 §,
 • förbereda och kalla till årsmöte och extra årsmöte,
 • begära att ledare uppvisar utdrag från belastningsregistret enligt bestämmelserna i 8 kap. 5 § RF:s stadgar,
 •  utse ombud och övriga representanter samt delta i beslutande möten inom de golf- och                  idrottsorganisationer som Golfklubben tillhör.

Ordföranden är Golfklubbens officiella representant och ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt dessa stadgar och övriga för klubben bindande regler, bestämmelser och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden, eller annan inom styrelsen som styrelsen utser, träda in i ordförandens ställe.

3§ Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Vid sammanträdet ska ledamöterna var närvarande fysiskt eller genom elektronisk uppkoppling (digitalt möte) eller i en kombinerad form (hybridmöte).

Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter begär det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som begärt sammanträdet kalla till det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att brådskande ärende ska avgöras genom skriftlig behandling (beslut per capsulam). Ärende som beslutas per capsulam ska behandlas och fastställas på nästa ordinarie sammanträde.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas och arkiveras. Protokoll ska föras i nummerföljd och undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Samtliga i kallelsen angivna ärenden ska protokollföras med redogörelse för ärendet, styrelsens beslut samt eventuellt avvikande mening eller omröstning.

Om styrelsen inte beslutar om annat är protokollen inte offentliga. Protokollen ska dock alltid tillställas revisorer och valberedningen i god tid innan årsmötet. 

4§ Delegering av beslutanderätten

Styrelsen får, där så är möjligt ur ett ansvarsperspektiv, delegera sina åtaganden och beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i Golfklubben, enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Sådana uppdrag kan gälla för viss tid eller tills vidare.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

8 Kap Verksamheter

Styrelsen utser ansvariga för tävling, juniorer, damer och medlemsaktiviteter.

 

 

 

 

 

 

Styrelsen

Kontakta Styrelsen
Orresta GolfklubbBjörksta, Orrestagård, 72596 Västerås0171-443220orrestagk@gmail.com