Årsmöte 2024 Orresta GK

Årsmöte 2024

Plats: Orresta Golfklubb

Tid: sön 17 mars kl.14.00 2024

Kallelse till årsmötet går ut till medlemmarna i Orresta GK den 25 februari 2024 med Föredragningslista.

Årsmöteshandlingar och inkomna motioner tillhandahålls på hemsidan under Klubben/Årsmöte 2024 och i ett mail till alla medlemmar 10 mars 2024.

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse 2023
 8. Styrelsens årsredovisning för 2023
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt överföring av överskott/underskott i ny räkning.
 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 2. Information om medlemsavgifter Orresta AB
 3. Fastställande av Verksamhetsplan 2024
 4. Fastställande av ekonomisk plan för det aktuella verksamhets- och räkenskapsåret
 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 2. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
 3. Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning samt nominering av andra kandidater
 1. Val av 
 2. A) Ordförande för en tid av ett år
 3. B) Tre styrelseledamöter för en tid av två år
 4. C) Två revisorer
 5. D) Tre ledamöter till valberedningen. En ny ledamot väljs varje år på 3 år. Övriga ledamöter har 2 respektive 1 år kvar. Årsmötet utser ordförande.
 6. Övriga frågor
 7. Årsmötets avslutande

Årsmöteshandlingar

Dokumenten kommer att tillhandahållas (länkas) d. 12 februari 2024

Protokoll

Styrelsen

Kontakta Styrelsen
Orresta GolfklubbBjörksta, Orrestagård, 72596 Västerås0171-443220orrestagk@gmail.com