Årsmöte 2022 Orresta GK

Årsmöte 2022

Orresta Golfklubb
Söndagen den 13 mars 2022, kl 14.00 på Orresta GK

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 2021
8. Styrelsens årsredovisning för 2021
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott/underskott
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av budget
13. Fastställande av Verksamhetsplan 2022
14. Information om medlemsavgifter
15. Val
A) Ordförande för en tid av ett år
B) Tre styrelseledamöter för en tid av två år
C) Två revisorer
D) Valberedning
e) Ombud till Västmanlands Golfdistrikts förbundsårsmöte
16. Motioner
17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutande

Årsmöteshandlingar

  • Balansrapport
  • Budget
  • Resultatrapport
  • Revisionsberättelse
  • Valberedningens förslag
  • Verksamhetsberättelse
  • Verksamhetsplan

PROTOKOLL 2022

Styrelsen

Kontakta Styrelsen
Orresta GolfklubbBjörksta, Orrestagård, 72596 Västerås0171-443220orrestagk@gmail.com