Årsmöte 2023 Orresta GK

Årsmöte 2023

Kallelse till årsmötet går ut till medlemmarna i Orresta GK den 9 februari 2023 med Föredragningslista och förslag till nya stadgar.

Årsmöteshandlingar och inkomna motioner tillhandahålls på hemsidan under Klubben/Årsmöte 2023 och i ett mail till alla medlemmar den 18 februari

 

Plats: Orresta Golfklubb

Tid: 2 mars kl.19.00 2023

Dagordning

Årsmöte för Orresta Golfklubb
Torsdagen den 2 mars 2023, kl 19.00 på Orresta GK

Årsmöteshandlingar

Dokumenten kommer att tillhandahållas (länkas) d. 18 februari 2023

Föredragningslista:

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
7. Styrelsens Verksamhetsberättelse 2022
8. Styrelsens Årsredovisning för 2022
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott/underskott
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av Budget
13. Fastställande av Verksamhetsplan 2023
14. Information om medlemsavgifter
15. Proposition ang förslag till nya stadgar för föreningen.
15. Val/Valberedningens förslag
a) Klubbens ordförande för en tid av ett år ( omval)
b) Två styrelseledamöter för en tid av två år ( ett omval, ett nyval)
c) Två revisorer
d) Valberedning
e) Ombud till Västmanlands Golfdistrikts förbundsårsmöte
16. Motioner (2 st)
17. Övriga frågor
18. Årsmötets avslutande

Protokoll

 

Styrelsen

Kontakta Styrelsen
Orresta GolfklubbBjörksta, Orrestagård, 72596 Västerås0171-443220orrestagk@gmail.com